Retningslinier vedr. dommere i kredskampe
-udarbejdet af DVBFs dommergruppe dec. 1998 - tilrettet af VVBKs TU okt. 2001 og MJVBs sekretær 2017

Det skal tilføjes at en stor del af retningslinierne må gradbøjes en del ved GP-stævner (og nu også i DS, når der spilles trekkantstævner, men retningslinierne er gode at kende, og man kan tilstræbe, at bruge denne standard - selv om man ikke klæder om til dommertøj;-))

Denne vejledning for dommere i kredskampe er et supplement til Volleyball Danmarks dommerudannelser.

Vejledningen er ikke fyldestgørende, men et forsøg på at vejlede dommerne i det praktiske forløb af en volleyballkamp. Samtidig fremhæves nogle af de områder, hvor der ofte begås fejl.

Denne vejledning er et forsøg på at opnå en ensartet afvikling af kredsenes volleyballkampe.

Procedurer før kampen
Senest 30 min. 
før fastsat kampstart
 • Mød altid op senest 30 minutter før fastsat kampstart, korrekt påklædt, og kontroller følgende
 • Bane, incl. servezoner og friområde.
 • Net (højde, opstramning) og antenner
 • Bolden godkendt (tryk, farve, mærke mm.)
 • -At holdene er skrevet på kampskemaet, samt at anførerne og eventuelle trænere har underskrevet. Eventuel Libero påføres som en af de 12 spillere. Efter afleveret rotationsseddel skrives evt. libero på i liberofeltet på kampskemaet (liberoen står altså 2 steder på kampskemaet).
 • Der findes en sekretær, og at denne ved, hvordan kampskemaet skal udfyldes, herunder protester.
 • Tal med dine medofficials om den forestående opgave, gennemgå specielle problemer / ønsker mv.
15 min. før kampstart
 • Anførerne kaldes sammen ved sekretærbordet, officials præsenteres og eventuelle regelafvigelser aftales (overtrådt i kort servezone).
 • Anførerne orienteres om opvarmningsprocedure ved nettet. Hvis kampen er blevet forsinket aftales opvarmningsstart.
 • Endelig trækkes der lod.
13 min. før kampstart
 • Netopvarmningen startes af 1. dommeren med et fløjt. Der gives 10 min. ved net + 1 min. til serv.
 • 2.dommeren kontrollerer, at tiden overholdes, at opvarmningen er fair, og giver tegn til sideskift.
-NB: Et hold kan kræve separat opvarmning.
3 min. før kampstart
 • Opstillingssedler afleveres. Evt. Libero skal være påført opstilllingssedlen til 1. sæt.
2 min. før kampstart
 • Opvarmningen standses. Dommerne kontrollerer igen banen og nettet
 • Holdene fløjtes til nettet for at ønske hinanden og dommerne god kamp
 • Dommerne indtager deres pladser
Kampstart
Opstilling 
kontrolleres
 • 1.dommeren fløjter holdene ind på banen, og spillerne indtager deres pladser. 2.dommeren dikterer holdens opstilling til sekretæren, som påfører disse på kampskemaet.
 • I kredsens øverste rækker kontrollerer 2.dommeren opstillingen ud fra de afleverede opstillingssedler.
 • Kampbolden afleveres til det servende hold.
 • 1.dommeren kontrollerer, at alle spillere og officials er klar. Kampen kan begynde.
Under kampen
1.dommeren
 • Leder spillet. Vedkommendes kendelser er endelige.
 • Er kampens øverste myndighed og står således over alle officials og spillere fra kampens start til slut.
 • Har ret til at træffe enhver afgørelse, selv om en bestemt situation ikke skulle være beskrevet i reglerne.
 • Dømmer for alle tekniske fejl, fx. overrækning, dobbelt kontakt, holdt bold eller 4 berøringer.
 • Idømmer straffe for eventuelle forseelser.
 • Kan underkende sine med-officials, hvis vedkommende mener, de har begået en fejl.
 • Fløjter og viser tegn efter hver spilleperiode
 • Står op for derigennem at vise sit engagement
2.dommeren
 • Kontrollerer opstillingen på det modtagende hold.
 • Koncentrerer sig efter servens udførelse om situationer ved nettet, midterlinien og angrebsfeltet.
 • Må ikke dømme for tekniske fejl eller idømme straffe
 • Skal primært ikke koncentrere sig om boldens nedslag på banen (inde/ude).
 • Skal derimod fløjte for fejl begået af forsvarsspillere: Blokade- eller Liberofejl.
 • Kan give støttemarkeringer omkring tekniske fejl, hvis det skønnes, at 1.dommeren ikke kan se disse (kan aftales).
 • Har ansvaret for sekretærbordet og skal sikre, at alt relevant påføres kampskemaet på foreskrevet vis. Særlig opmærksomhed bør udvises omkring time-out, udskiftninger, udvisninger, diskvalifikationer, forsinkelser og protester.
 • Kontrollerer udskiftningsspillere og bænk, dvs. at spillerne befinder sig på bænken eller i opvarmninszonen, og at de altid opfører sig reglementeret.
 • Fløjter for time-out og udskiftning, samt kontrollerer tiden mellem sættene.
 • Kontrollerer at Liberoen ind- og udskiftes reglementeret, samt at træneren opholder sig i det tilladte område.
Time-Out
 • 2.dommeren fløjter for time-out og tager tid. Herefter kontrolleres at sekretæren har skrevet time-out'en korrekt på kampskemaet. Under time-out opholder 2.dommeren sig i nærheden af sekretærbordet.
 • Markerer overfor 1.dommeren, hvor mange time-out, der er taget af hvert hold, og fløjter efter 30 sek. holdene tilbage på banen.
 • -Træneren/anføreren gøres opmærksom på 2. time-out.
Udskiftninger
 • Når træner/anfører anmoder om udskiftning, kontrollerer 2.dommeren, om udskifningsspilleren er klar. Er dette tilfældet, og er 1. dommeren endnu ikke klar til at starte næste spilperiode, fløjter 2.dommeren for udskiftning, hvorefter dommeren stiller sig på 3 meterlinien med front mod nettet. Hermed sikrer 2.dommeren, at sekretæren kan se, hvad der foregår og 2. dommeren har således fuld kontrol over udskiftningen.
 • Herefter kontrollerer 2.dommeren, at  udskiftningen er påskrevet kampskemaet, og endelig markeres overfor 1.dommeren, at alt er sket reglementeret, og at spillet kan genoptages.
 • Hvis udskiftningsspilleren ikke er klar, afvises udskiftningen, og spillet fortsætter.
Sideskift og pauser
 • Ved starten af et nyt sæt fløjte spillerne ind på banen.  
 • Der skiftes side efter hvert sæt, evt. efter lodtrækning til afgørende sæt,og når det første hold når 8 point i afgørende sæt.
 • Der holdes tre minutters pause mellem sættene. Spillerne fløjtes på banen efter 2½ min. - de sidste 30 sekunder bruges til at 2.dommeren kontrollerer opstillingerne.  
Efter kampen
Efter kampen
 • 1.dommeren fløjter kampen af, hvorefter 2.dommeren straks går over til 1. dommeren. 
 • Spillerne takker hinanden for kampen, og anførerne takker dommerne for kampen.
 • Kampskemaet færdiggøres. Herefter kontrolleres dette, og sekretæren, anførerne, 2. dommeren og 1.dommeren underskriver i nævnte rækkefølge.
Diverse
 • Dommeren bør altid medbringe
  • fløjte
  • gult og rødt kort
  • dommercertifikat
  • Spilleregler
Bemærk! Dommernes rettigheder og pligter gælder også efter kampens afslutning.

Spørgsmål
Er du i tvivl omkring regelfortolkninger eller andet i dit dommerhverv, kan du altid rette henvendelse til kredsens dommerudvalg.
Vil du som dommer avancere til at dømme i Danmarksturneringen, henvender du dig til Volleyball Danmarks Dommergruppe.
Spørgsmål som især gælder praksis i MJVB-kampe rettes til turneringsudvalget for den respektive række - eller de kan drøftes på Grand Prix-møder.

VVBKs TU okt. 2001
Jørn Madsen

Tilpasset dec. 2017. Jørgen Donslund